Sidor: 1 [2] 3 4 ... 8   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Hjälp,hur gör jag nu??  (läst 58609 gånger)
0 Medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #15 skrivet: Oktober 25, 2011, 17:56:24 »

T 224-10
I 2007 års rättsfall var gäldenären ostridigt bosatt på den adress till vilken breven
skickats. Mathias har emellertid anfört att han inte bott på de adresser,
folkbokföringsadresser, dit Sergel skickat påminnelserna utom på nämnda adress år
1998. Den princip som Högsta domstolen fastställde i det anförda avgörandet kan
alltså inte tillämpas här. Det förhållandet att det är fråga om folkbokföringsadresser
medför inte i sig att Mathias ska anses ha bott på dessa adresser eller att han
ska visa att så inte varit fallet. Sergel har då att på annat sätt, i enlighet med vad som
angetts ovan, visa att preskriptionen avbrutits genom att Mathias ratt skriftligt
krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen.
Någon bevisning om att de åberopade påminnelserna kommit Mathias till
handa har inte lagts fram. Sergel har därmed, mot Mathias bestridande, inte
lyckats visa att preskriptionsavbrott har ägt rum. Därmed ska Sergels talan ogillas och
Sergel svara för sina rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #16 skrivet: Oktober 25, 2011, 18:01:32 »

Är förresten konstigt att inget mål av denna sort drivits till HD, är ju 2 år sedan senaste domen, kanske inkasso känner på sig att en dom där skulle gå dem emot och därför hellre anför den dom som är till fördel för dem och i de fall någon kontrar med den andra domen helt enkelt skriver av fordringen för att slippa ett HD utslag.
Loggat
morvin
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 844


« Svara #17 skrivet: Oktober 25, 2011, 18:30:37 »

Jo jag hänvisar flitigt till T 224-10
men för döva öron hittils. mina mål ska upp i mitten av nov.

Ps..  Tack Roggan
Loggat

"my advice sucs"....ibland
Använd på egen risk!
     Dessutom bör Socialister inte komma i närheten av Min börs!
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #18 skrivet: Oktober 25, 2011, 18:33:45 »

spännande, vilken instans ska det tas i?
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #19 skrivet: Oktober 25, 2011, 19:52:50 »

ang brev enl datalista som jag skrev om tidigare, (finns förut på fattiga riddares forum, men kan ju vara bra om det finns aktuellt. Tack till calle-maja Wink) Så finns en hovrättsdom som säger att det klart ska framgå att det är en bet.påminnelse.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Västmanlands tingsrätts, kansli Köping, beslut den 30 maj 2007 i ärende nr Ä 706-07,
se bilaga A
KLAGANDE
Hans Jansson, 450316-6219
Djursholmsvägen 45
731 36 Köping
Ombud: Advokat Andreas Welin
Box 1215
751 42 Uppsala
MOTPART
Sparbanken Västra Mälardalen, 578500-7120,
adress hos ombudet
Ombud: Jur. kand. Martin Schreiber
Intrum Justitia Sverige AB
Box 41
401 20 Göteborg
SAKEN
Utmätning
___________________
HOVRÄTTENS AVGÖRANDE
1. Med upphävande av tingsrättens beslut och Kronofogdemyndighetens beslut den 24
oktober 2006 förordnar hovrätten att vidare verkställighet av Kronofogdemyndighetens
i Västerås utslag den 11 oktober 1993 med nr 19-116436-93 inte får ske.
2. Sparbanken Västra Mälardalen ska till Hans Jansson utge ersättning för
rättegångskostnader vid tingsrätten med 18 950 kr, varav 18050 avseende
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 maj 2007 till dess
betalning sker.

BESLUT
3. Sparbanken Västra Mälardalen ska till Hans Jansson utge ersättning för
rättegångskostnader i hovrätten med 3 960 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.
___________________
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Hans Jansson har yrkat att hovrätten ska bifalla hans preskriptionsinvändning och
förordna att verkställighet av utslaget inte får ske. Hans Jansson har även yrkat
ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten.
Sparbanken Västra Mälardalen (Sparbanken) har bestritt ändring.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.
HOVRÄTTENS SKÄL
Parterna har i hovrätten anfört samma omständigheter och samma bevisning till stöd
för sina ståndpunkter som vid tingsrätten. Utredningen är sålunda i allt väsentligt
densamma här som vid tingsrätten.
Hovrättens bedömning.
Kronofogdemyndigheten i Västerås meddelade den 11 oktober 1993 utslag i mål om
betalningsföreläggande mot Hans Jansson för Sparbankens fordran. Sparbanken
ansökte i maj 2006 om verkställighet av utslaget för uttagande av fordran om
418 278 kr jämte ränta och kostnader. För fordringen gäller tio års preskription. Hans
Jansson har mot verkställigheten invänt att fordringen har preskriberats.
Sparbanken har uppgett att banken genom ett inkassobolag skickat åtta brev med krav
till Hans Jansson till hans folkbokföringsadress under preskriptionstiden. Till stöd för
sitt påstående har Sparbanken åberopat utdrag ur inkassobolagets datasystem vari det
framgår att åtta brev har skickats till Hans Jansson mellan den 29 juli 1999 och den 8
maj 2003.

BESLUT
Hans Jansson har invänt bl.a. att breven som inkassobolaget har skickat till honom har
utgjort reklam och inte haft preskriptionsavbrytande innehåll. Hans Jansson har
hänvisat till att enligt utdraget ur datasystemet har breven haft rubriker som
exempelvis ”Hösten kommer räntan fryser”, ”Har du missat vårt erbjudande?” och
”Nyhetsbrev specialhandläggarna”.
Sparbanken har till stöd för att breven har haft preskriptionsavbrytande innehåll givit
in kopior på två brev ställda till andra gäldenärer och har uppgett att brev med
motsvarande innehåll har skickats till Hans Jansson.
Av inkassobolagets datautdrag över brev som har skickats till Hans Jansson framgår att
sju av de åtta breven har haft en rubrik som skulle kunna vara rubriken på ett allmänt
ställt erbjudande eller ett brev i en reklamkampanj. Någon kopia på breven med de
angivna rubrikerna har inte givits in i målet. De två kopiorna på kravbrev, som
Sparbanken åberopat som bevisning, saknar sådana rubriker. Inte heller har
framkommit att kravbrev som motsvarar de åberopade typbreven har skickats till Hans
Jansson. Med hänsyn härtill finner hovrätten att Sparbanken mot Hans Janssons
bestridande inte har visat att de brev som har skickats till Hans Jansson har haft
preskriptionsavbrytande innehåll. Fodringen är sålunda preskriberad och vidare
verkställighet av utslaget får inte ske. Hans Janssons överklagande ska sålunda bifallas.
Vid denna utgång ska Sparbanken ersätta Hans Jansson hans rättegångskostnader vid
tingsrätten och i hovrätten. Om den vid tingsrätten yrkade ersättning för
rättegångskostnader råder ingen tvist. Det i hovrätten yrkade beloppet är skäligt.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2008-01-18
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, Eva Wagner och
Karin Kussak, referent. Enhälligt.

Loggat
frillan
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 52


« Svara #20 skrivet: Oktober 25, 2011, 19:59:12 »

Tack så jätte mycke en en gång att ni engagerar er <3
 & Lycka till ni med erat  Wink

Jo jag tänkte på att säger man att man ej bott på adressen måste man inte redogöra för dom då
vilken adress man bott på??
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #21 skrivet: Oktober 25, 2011, 20:16:34 »

Jo, det ligger på dig att visa varför du inte fått del av breven, om de skickat tillräckligt många och det klart framgår att det gäller betalningspåminnelse. Men innan du gör nåt annat, se till att du fått ta del av samtliga handlingar i ärendet och kolla om det finns möjlighet att hävda att du trots att du bott på folkbokföringsadressen hävda preskr. Det som fogden gjort utslag på räknas som Preskr och denna börjar räknas från det datum då målet slutredovisas från KF. Om det under en treårsperiod inte varit hos fogden måste de ha skickat 5 brev som klart visat att det är en betalningspåminnelse för att det klart ska räknas som presk avbr. Först om denna möjlighet är uttömd behöver du titta på orsaker till att du inte mottagit påminnelser.
Loggat
frillan
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 52


« Svara #22 skrivet: Oktober 26, 2011, 14:52:59 »

Hej igen....

Nu har jag fått ett svar igen från den här inkasso gruppen i Norrköping....

Hej!


Skulderna kvarstår till dess att full betalning har inkommit!


Hälsningar


Certifierade krav- och Inkassohandläggare
Norrköpings kommun                                                Telefon: 011-15 00 00
Inkasso                                                                      Fax:       011-15 11 06
601 81 Norrköping


Hur gör jag nu???   Hmm.....
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #23 skrivet: Oktober 26, 2011, 15:56:18 »

Har du krävt ut all korrenspondens i ärendet inklussive originalfakturor, alla brev som skickats samt ev utslag och denutionsbrev med hänvisning till inkassolagen och DIs allmänna råd för inkasso?
Loggat
frillan
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 52


« Svara #24 skrivet: Oktober 26, 2011, 17:27:08 »

Japp.... men dom skriver att dom inte har några original kopior... de ska jag fråga efter hos Norrköpings kommun (barnomsorg) och
Biblioteket i Norrköping (gamla Vhs-filmer)....??!!!
Loggat
frillan
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 52


« Svara #25 skrivet: Oktober 26, 2011, 17:30:37 »

Ska jag maila dom & fråga fall de finns några Kopior på Original fakturorna???
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #26 skrivet: Oktober 26, 2011, 17:34:08 »

hänvisa till inkassolagen och DIs allmänna råd, då de lyder under inkassolagen då det inte rör sig om privatpersoner. att de är skyldiga att delge dig dessa, och att du annars kan komma att anmäla detta till DI och inlämna en stämning mot dem för att förpliktiga dem att lämna ut detta, varvid de kan komma att tvingas betala dina kostnader i målet
Loggat
Taxi1963
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 315


« Svara #27 skrivet: Oktober 26, 2011, 17:35:37 »

har du fått nån sammanställning av utskickade krav och ev utslag i målet?
Loggat
frillan
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 52


« Svara #28 skrivet: Oktober 26, 2011, 17:58:06 »

jag har inte fått nåt av dom.. dom säger att dom inte har några papper på de??!!

Dom har ju typ försökt att hota mej att lämna in allt till KFM... men när dom märkte att jag typ inte blev rädd för de så la dom ner de direkt....
såå jag vet inte va dom håller på med??!!
Loggat
frillan
Jr. Member
**
Offline Offline

Antal inlägg: 52


« Svara #29 skrivet: Oktober 26, 2011, 17:59:26 »

Dum f¨råga kanske men vad är DI förkortning för....
Är inte så insatt i de här.... än Wink

Loggat
Sidor: 1 [2] 3 4 ... 8   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: