Sidor: 1 [2] 3   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: 20-tal brev till folkbokförd adress hjälpte inte för presk!!!!LÄS MINA VÄNNER!  (läst 27038 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #15 skrivet: April 25, 2010, 19:56:06 »

jag kan lägga ut det här om ni vill läsa... kommer om tio min.
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #16 skrivet: April 25, 2010, 20:00:39 »

Jag lägger ut domen om tio munter. Skall bara leta upp den.

Jag har klippt bort adress på han som vann målet. Men i övrigt är det klippt från ett PDF-dokument och det går att läsa om man ägnar en stund till det.
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #17 skrivet: April 25, 2010, 20:10:19 »

GÖTA HOVRÄTT
Avdelning 2
Rotel 23
DOM
2010-04-09
Jönköping
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Mål nr
T 224-10
Jönköpings tingsrätts dorn 2009-12-22 i mål T 3958-09, se bilaga A

SAKEN
Fordran
HOVRÄTTENS DOMSLUT
Sid 1 (4)
Med ändring av tingsrättens dorn ogillar hovrätten Sergel Kredittjänster AB:s käromål.
Med ändring av tingsrättens dorn även i fråga om rättegångskostnader befriar hovrätten
Mathias från skyldigheten att ersätta Sergel Kredittjänster AB:s rättegångskostnader
vid tingsrätten.
Sergel Kredittjänster AB ska svara för sina rättegångskostnader i hovrätten.
Dok.ld 113796
Postadress
Box 2223
550 02 Jönköping
Besöksadress
Hovrättsgränd 4
Telefon
036-156500
Telefax
036-156536
E-post: gota.hovratt@dom.se
www.gotahovratt.se
Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00


GÖTA HOVRÄTT
Avdelning 2
DOM
YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN
Sid 2
T 224-10
Mathias har yrkat att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla
Sergel Kredittjänster AB:s (Sergel) talan.
Sergel har bestritt ändring och yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.
Målet har med stöd av 50 kap. 13 § andra stycket 2 rättegångsbalken avgjorts utan
huvudförhandling .
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten. Mathias
har dock tillagt följande. Sergel har påstått att bolaget har skickat kraven eller
påminnelserna till F-g. 7 i T-berg. Under år 1998 bodde han visserligen en
kort tid hos sin pappa på den adressen. Därefter har han emellertid flyttat fyra gånger. I
samband med vaJje flyttning har han anmält adressändring. Skatteverket har dock inte
registrerat rätt adress. Han har själv noterat att det i folkbokföringsregistret anges att
han bott på adresser där han i verkligheten aldrig har bott. Han har fortfarande en c/oadress.
För övrigt flyttade hans pappa från bostaden på F-g. för åtta år sedan.
Mathias har inte åberopat någon bevisning. Sergel har åberopat samma
bevisning som vid tingsrätten .
Hovrätten gör följande bedömning.
Mathias har ostridigt tecknat mobilabonnemang med Telia. I anledning av
abonnemanget har Telia begärt betalning av Mathias enligt en faktura med
förfallodag den 30 september 1998, en faktura med förfallodag den 23 november 1998
och två fakturor med förfallodag den 25 januari 1999. Fakturorna är inte till fullo
betalade. Telia har överlåtit dem på Sergel. Mathias har invänt att preskription
inträtt eftersom han inte ratt någon påminnelse eller annan försändelse angående
fakturorna sedan år 1998. Sergel har å sin sida gjort gällande att bolaget kontinuerligt

GÖTA HOVRÄTT
Avdelning 2
DOM
Sid 3
T 224-10
från och med år 1999 till och med år 2008 skickat 20 påminnelser till Mathias
på hans vid varje tid gällande folkbokföringsadress. Mathias har invänt att han
efter år 1998 inte varit bosatt på den adress där han varit folkbokförd.
För den aktuella fordran gäller en preskriptionstid om tre år. Enligt 5 § första stycket 2
preskriptionslagen (1981: 130) avbryts preskription bl.a. genom att en gäldenär får ett
skriftligt krav eller en skriftlig erinran (påminnelse) om fordringen från borgenären.
F ör att kravet eller påminnelsen ska ha denna effekt krävs att kravet eller påminnelsen
ska ha kommit gäldenären till handa. När krav eller påminnelse skickas med brev är
det borgenären som står risken för att brevet inte kommer fram och det ankommer på
borgenären att styrka att brevet nått gäldenären (se rättsfallet NJA 1996 s. 809).
I rättsfallet NJA 2007 s. 157 har Högsta domstolen slagit fast att om borgenären, under
preskriptionstiden, skickat ett flertal försändelser, som inte kommit i retur, till gäldenärens
adress så får det hållas för visst att i vart fall någon av försändelserna nått gäldenären
om denne inte anfört någon tänkbar förklaring till varför breven inte kommit
fram.
I 2007 års rättsfall var gäldenären ostridigt bosatt på den adress till vilken breven
skickats. Mathias har emellertid anfört att han inte bott på de adresser,
folkbokföringsadresser, dit Sergel skickat påminnelserna utom på nämnda adress år
1998. Den princip som Högsta domstolen fastställde i det anförda avgörandet kan
alltså inte tillämpas här. Det förhållandet att det är fråga om folkbokföringsadresser
medför inte i sig att Mathias ska anses ha bott på dessa adresser eller att han
ska visa att så inte varit fallet. Sergel har då att på annat sätt, i enlighet med vad som
angetts ovan, visa att preskriptionen avbrutits genom att Mathias ratt skriftligt
krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen.
Någon bevisning om att de åberopade påminnelserna kommit Mathias till
handa har inte lagts fram. Sergel har därmed, mot Mathias bestridande, inte
lyckats visa att preskriptionsavbrott har ägt rum. Därmed ska Sergels talan ogillas och
Sergel svara för sina rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten.
GÖTA HOVRÄTT
Avdelning 2
DOM
Sid 4
T 224-10
; aV~det har deltagI hovrättslagmannen Jan Carrick samt hovrättsråden Carl-
Gustav Ohlson och Niklas Rundberg (referent).
Enhälligt
GÖTA HOVRÄTT Bilaga B
Postadress
Box 2223
ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE
Den som vill överklaga ska göra detta skriftligen.
Överklagandet ställs till Högsta domstolen men ska inlämnas eller insändas till
hovrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges under
rubriken "Hur man överklagar". Någon tidsgräns gäller dock inte för beslut om
häktning, kvarhållande i häkte, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §
rättegångsbalken eller reseförbud.
Beslutet om skyldighet för någon att ersätta rättegångskostnader, ersättningsbeslut i
övrigt samt beslut om avräkning av tiden för frihetsberövande rar överklagas utan att
man klagar på domen i övrigt.
Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande.
Kravet på prövningstillstånd gäller dock inte när Justitiekanslern eller någon av
Riksdagens ombudsmän överklagar i ett mål där allmänt åtal förs.
Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om
1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta
domstolen; eller
2. det finns synnerliga skäl till en prövning, såsom att det finns grund för resning eller
att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på
grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som samtidigt
föreligger för bedömande, kan prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.
I överklagandet till Högsta domstolen ska följande uppgifter lämnas
1. klagandens namn, postadress och telefonnummer,
2. den dom eller det beslut som överklagas (dagen för hovrättens avgörande och
hovrättens målnummer),
3. den ändring som yrkas i hovrättens avgörande,
4. grunderna för överklagandet med uppgift om i vilket avseende hovrättens skäl enligt
klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant
tillstånd krävs och
6. de bevis som åberopas med uppgift om vad som ska styrkas med varje bevis.
Skrivelsen bör vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller klagandens ombud.
Besöksadress
Hovrättstorget
Telefon
036 -156500
Fax
036 -156536
550 02 JÖNKÖPING
Expeditionstid
09.00 - 12.00
l3.00 - 15.00
Bilaga A
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM
2009-12-22
Meddelad i
Jönköping
PARTER
KÄRANDE
Sergel Kredittjänster AB, 556264-8310
Box 17842
118 94 STOCKHOLM
Ombud: Eva Andersson
Sergel Kredittjänster
Box 17842
118 94 Stockholm
SVARANDE
MATHIAS

DOMSLUT
Mål nr
T 3958-09
1. Tingsrätten förpliktar Mathias att till Sergel kredittjänster AB utge
37 175 kr jämte per den 27 september 2009 upplupen ränta om 42 321 kr samt ränta
på 37 175 kr enligt 6 § ränte1agen från den 27 september 2009 till dess fun betalning
sker.
2. Tingsrätten förpliktar Mathias att ersätta Sergel kredittjänster AB för dels
inkassokostnader med 300 kr, dels rättegångskostnader med 2 844 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 22 december 2009 till dess betalning sker. A v beloppet
utgör 2 544 kr ombudsarvode.
Dok.Id 152572
Postadress
Box 2243
55002 Jönköping
Besöksadress
Östra Storgatan 33 A
Telefon
036-156500
Telefax
036-156795
E-post: jonkopings.tingsratt@dom.se
www.jonkopingstingsratt.dom.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
YRKANDEN M.M.
DOM
2009-12-22
T 3958-09
I ansökan om betalningsföreläggande har Sergel Kredittjänster AB yrkat att Mathias
till bolaget ska utge 37 175 kr jämte per den 19 augusti 2009 upplupen ränta
enligt 6 § räntelagen om 41 725 kf samt ränta på 37 175 kr enligt 6 § räntelagen från
den 19 augusti 2009 till dess full betalning sker. Vidare har Sergel Kredittjänster AB
yrkat ersättning för inkasso- och rättegångskostnader med 940 kr. Efter bestIidande av
Mathias har målet överlämnats till tingsrätten.
Sergel Kredittjänster AB har yrkat att Mathias förpliktas att till bolaget utge
37 175 kr jämte per den 27 september 2009 upplupen ränta enligt 6 § räntelagen om
42321 kr samt ränta på 37 175 kr enligt 6 § räntelagen från den 27 september 2009 till
dess_ full betalning sker. Sergel Kredittjänster AB vidhåller sitt yrkande om
rättegångskostnader med tillägg för 2204 kr exklusive mervärdesskatt avseende
ombudsarvode.
Sergel Kredittjänster AB har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Mathias
. har den 17 augusti 1998 ingått avtal om mobilabonnemang med Telia
avseende nummer 070-588 75 23. För avtalet gäller Te1ias allmänna villkor för
mobilabonnemang. Fordran, som avser fyra förfallna och obetalda, fakturor gällande
detta abonnemang, har överlåtits från Telia AB till bolaget vilket Mathias
skriftligen har underrättats om. Inkassokrav skickades till Mathias den 3
november 1998 och den 23 februari 1999. Därefter har totalt 20 påminnelser skickats
till Mathias. Kravbrev och påminnelser har skickats till vid var tid angiven
folkbokföringsadress. Inte någon av dessa försändelser har erhållits i retur. Trots detta
betalade inte Mathias varför bolaget den 19 augusti 2009 ansökte om
betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.
Sergel Kredittjänster AB har som skriftlig bevisning åberopat kopia på avtal avseende
GSM-abonnemang, Telias allmänna villkor för mobilteleabonnemang samt utdrag ur
bolagets ärendehanteringssystem.
2
· ,
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM
2009-12-22
T 3958-09
Mathias har bestlitt yrkandet och utvecklat grundema för sitt bestridande i
huvudsak enligt följande. Fordran är preskliberad. Han har sedan år 1998 inte fått
något krav från Sergel Kredittjänster AB. Han har aldrig valit bosatt på F-g. 7
i T-berg varför försändelser som är skickade dit inte har kunnat nå honom. Hans far
bodde på den angivna adressen och denne försökte vid upprepade tillfällen att "skriva
bort honom" från adressen. Det finns inga bevis för att han har fått några påminnelser
från Sergel Kredittjänster AB. Hade han fått det hade han givetvis försökt göra en
avbetalningsplan. Eftersom han inte har hört något på 11 - 12 år måste fordran vara
preskliberad.
Sergel Kredittjänster AB bestlider att fordran skulle vara preskriberad.
Preskliptionsavbrott har skett. Det är osannolikt att inte någon av de försändelser som
skickades till Mathias under perioden den 17 maj 1999 till den 20 november
2008 inte har kommit honom tillhanda. Mathias var folkbokförd på
F-g. 7 i T-berg från den 15 maj 1998 till den 14 november 2002, med
undantag för ett avbrott om knappt sex månader då han var skliven utan känd hemvist.
DOMSKÄL
Mathias har anfört att han sedan 1998 inte har fått några försändelser från
Sergel Kredittjänster AB varför fordran numera måste vara preskliberad. Han har
vidare anfört att han skulle ha bett om en avbetalningsplan om någon av försändelserna
hade nått honom varför fordran i sig inte är tvistig. Fråga i målet är därför om Sergel
Kredittjänster AB:s fordran är preskriberad.
Tingsrätten konstaterar att den aktuella fordringen utgör så kallad konsumentfordran.
För sådana fordringar gäller en preskriptionstid om tre år. Detta innebär att Sergel
Kredittjänster AB:s fordran är preskriberad såvida inte preskriptionsavbrott har skett
på i lag angivet sätt. Enligt 5 § preskriptionslagen (1981:130) kan preskription
avbrytas genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller
3
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM
2009-12-22
T 3958-09
på annat sätt erkänner fordran gentemot borgenären. Preskription avbryts vidare genom
att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordran från
borgenären, eller genom att borgenären med åberopande av fordran väcker talan mot
gäldenären. När det gäller preskriptionsavbrott genom kravbrev ankommer det enligt
rättsfallet NJA 1996 s 809 på borgenären att styrka att kravbrevet eller den skriftliga
erinran har kommit gäldenären till handa. I rättsfallet NJA 2007 s 157 godtog Högsta
domstolen såsom preskriptionsavbrott att borgenären genom vanlig postbefordran hade
avsänt ett tiotal kravbrev till gäldenärens folkbokförings adress utan att något av
kravbreven hade kommit i retur. Högsta domstolen anförde således att i vart fall något
av breven vid sådant förhållande måste ha hått gäldenären om ingen särskild
omständighet talade häremot.
Sergel Kredittjänster AB har uppgett att 20 påminnelser har skickats till Mathias
Johansson under åren 1999 till 2008. Försändelserna har skickats till den
folkbokföringsadress som varit aktuell vid respektive tidpunkt. Ingen av försändelserna
har kommit i retur. Till stöd för dessa uppgifter har Sergel Kredittjänster AB ingett
utdrag ur bolagets ärendehanteringssystem. Mathias Johansson har som skäl till att
försändelserna inte har nått honom angett att han aldrig har varit bosatt på F-g.
7 i T-berg, att det var hans far som bodde där och att denne upprepade gånger försökte
. se till att han inte längre skulle vara skriven där. Enligt Sergel Kredittjänster AB var
denna adress aktuell fram till år 2002. Något skäl till att försändelserna därefter inte
skulle ha nått honom på aktuell folkbokförings adress har Mathias inte
angivit.
Enligt tingsrättens mening framgår det av utdraget ur Sergel Kredittjänster AB:s
ärendehanteringssystem att ett stört antal krav och påminnelser har skickats till
Mathias. Mot bakgrund av slutsatserna i NJA 2007 s 157 godtar tingsrätten
såsom preskriptionsavbrott att Sergel Kredittjänster AB genom vanlig postbefordran
har avsänt ett stort antal påminnelser till Mathias Johanssons folkbokförings adress utan
att något av dessa har kommit i retur. När det, som i förevarande fall, är fråga om ett
20-tal försändelser, får möjligheten att inte åtminstone några försändelser under årens
4
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM
2009-12-22
T 3958-09
lopp nått honom anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till
stöd för detta föreligger. Någon sådan omständighet har inte redovisats. Mathias
J ohanssons uppgifter om att han under en period var folkbokförd men inte bosatt på sin
fars adress ger inte stöd för att försändelser skickade till denna adress inte skulle ha
nått Mathias. Annat är således inte visat i målet än att de krav- och
påminnelsebrev som åberopats av Sergel Kredittjänster AB faktiskt har skickats till
Mathias och i vart fall några får anses ha kommit honom till del. Härigenom
är det visat att preskriptions avbrott skett, varför Mathias invändning om
preskription inte kan vinna bifall. Vid detta förhållande kan Mathias Johansson inte
undandra sig betalningsskyldighet för fordran. Käromålet ska således bifallas.
Vid denna utgång i målet har Mathias Johansson att utge ersättning för Sergel
Kredittjänster AB:s rättegångskostnader enligt 18 kap 8 § rättegångsbalken.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 401)
Överklagandeskrift, ställd till Göta hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den
12 januari 2010.
På tingsrättens vägnar
Christer Ganelind
5
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
kenny555
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 1109« Svara #18 skrivet: April 25, 2010, 20:26:45 »

Hoppsan detta kommer kunna sparka undan benen på en del inkassobolag framöver.
Hoppas många får nytta av detta Grin
Loggat
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #19 skrivet: April 25, 2010, 20:28:56 »

Ja, vi hoppas det. En gång rom rätten tänkt rätt... Bara för att de skickat ut kravbrev betyder det inte att mottagaren fått dom tillhanda.
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
Leffa
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2156« Svara #20 skrivet: April 25, 2010, 21:11:31 »

Lite nattläsning på jobbet. Tack Sjuksköterskan. Ska bara klippa in härligheten i dokument sedan ta med det till jobbet. Det roliga är att det var Göta Hovrätt som jag gissade på för norrut där kommer dem sällan med goda nyheter.

Tusen tack igen.

Leif
Citat
Loggat
Nightmare
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 1384


« Svara #21 skrivet: April 26, 2010, 00:50:51 »

Observera också att det står "F ör att kravet eller påminnelsen ska ha denna effekt krävs att kravet eller påminnelsen
ska ha kommit gäldenären "till handa". Så enligt lagen så skall det inte räcka med att inkasso skickar brev, utan dom skall bevisa att du fått breven i din hand. Men rätten går ju på sannolikheten att du fått dom men har man det minsta lilla skäl till varför man inte fått dessa breven så borde deras brev inte räknas som preskriptions avbrytande.
Loggat
Leffa
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2156« Svara #22 skrivet: April 26, 2010, 07:04:56 »

Denna historia är lik min då jag blev folkbokförd i mitt föräldrahem men har bott utomlands större tiden. Men jag fick skylla mig själv att jag inte hade eftersändning till Liberia. Inte klokt. Eftersändning till Liberia kostade minst 800kr om dagen. Endast DHL fungerade. Sedan är faktiskt inte brevlådan som ska ha tagit del av innehållet utan personen i frågan. Mycket bra dom. Finns lite domare kvar som fattar vad det handlar om
Loggat
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #23 skrivet: April 26, 2010, 08:52:56 »

Denna historia är lik min då jag blev folkbokförd i mitt föräldrahem men har bott utomlands större tiden. Men jag fick skylla mig själv att jag inte hade eftersändning till Liberia. Inte klokt. Eftersändning till Liberia kostade minst 800kr om dagen. Endast DHL fungerade. Sedan är faktiskt inte brevlådan som ska ha tagit del av innehållet utan personen i frågan. Mycket bra dom. Finns lite domare kvar som fattar vad det handlar om
Har du inte läst mitt andra anlägg. DOmen som handlar om en person som var folkbokförd på en adress, men bodde på andra?
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
Leffa
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2156« Svara #24 skrivet: April 26, 2010, 16:31:31 »

Denna historia är lik min då jag blev folkbokförd i mitt föräldrahem men har bott utomlands större tiden. Men jag fick skylla mig själv att jag inte hade eftersändning till Liberia. Inte klokt. Eftersändning till Liberia kostade minst 800kr om dagen. Endast DHL fungerade. Sedan är faktiskt inte brevlådan som ska ha tagit del av innehållet utan personen i frågan. Mycket bra dom. Finns lite domare kvar som fattar vad det handlar om
Har du inte läst mitt andra anlägg. DOmen som handlar om en person som var folkbokförd på en adress, men bodde på andra?

Menar du ÖÄ 557-10 eller vad den nu hette. Den domen handlar väl mer om datalistor. Vad som framgick i den text var att han sade legat på sjukhus stora delar av 2000. Att hovrätten fortfarande kastar ut skitdomare det vet vi men samtidigt vet vi inte alla fakta i målen via läsa dessa korta referat eller hela domen för den delen. Låt säga att jag ligger vid mitt närmaste sjukhus i fyra månader. Då måste jag väl ändå betala mina räkningar och kolla min post. Eller syftar du på någon annan dom?
Loggat
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #25 skrivet: April 26, 2010, 16:35:55 »

Denna historia är lik min då jag blev folkbokförd i mitt föräldrahem men har bott utomlands större tiden. Men jag fick skylla mig själv att jag inte hade eftersändning till Liberia. Inte klokt. Eftersändning till Liberia kostade minst 800kr om dagen. Endast DHL fungerade. Sedan är faktiskt inte brevlådan som ska ha tagit del av innehållet utan personen i frågan. Mycket bra dom. Finns lite domare kvar som fattar vad det handlar om
Har du inte läst mitt andra anlägg. DOmen som handlar om en person som var folkbokförd på en adress, men bodde på andra?

Menar du ÖÄ 557-10 eller vad den nu hette. Den domen handlar väl mer om datalistor. Vad som framgick i den text var att han sade legat på sjukhus stora delar av 2000. Att hovrätten fortfarande kastar ut skitdomare det vet vi men samtidigt vet vi inte alla fakta i målen via läsa dessa korta referat eller hela domen för den delen. Låt säga att jag ligger vid mitt närmaste sjukhus i fyra månader. Då måste jag väl ändå betala mina räkningar och kolla min post. Eller syftar du på någon annan dom?

Jag som är snurrig... Men visst är det så att man skall betala sina räkningar. Det mest intressanta är ju om man tagit mot kravbreven. Bara för att man står skriven på en adress så är det inte säkert att man är och rotar i brevlådan varje dag eller hur?

Ligger du på sjukhus i tre månader så ring skattemyndigheten och be dom skriva dig där så alla kravbrev kommer rätt :-)
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
Leffa
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2156« Svara #26 skrivet: April 26, 2010, 16:48:50 »

Du har rätt. Problemet ligger i hur man är folkbokförd. Vissa domar så står gäldenären som hyresgäst och då har man väl löpande räkningar som kommer till bostaden alternativ har man adressändring. I det här fallet med Mattias så är det hans far som betalar räkningar osv. Alltså det finns någon annan som är ansvarig för den löpande underhållet i i detta hushåll. Ska man bestridda att man inte har funnits på folkbokföringsadressen så måste man nog bevisa detta på något vis.

Du får vara hur snurrig du vill men du fiskade ialla fall upp lite hopp för en del av hos. Att vi får någon hovrättsdom som går i rätt riktning är alla fall ett steg åt rätt riktning även om mycket är skit ännu.
Loggat
Sjuksköterskan
Sr. Member
****
Offline Offline

Antal inlägg: 369


« Svara #27 skrivet: April 26, 2010, 17:24:27 »

Alltså, i de flesta fall som exempelvis hyra, försäkring, mobilabbonemang (om man inte har kontantkort) m.m. så VET man vad man skall betala, alternativt sparar man pengar på autogiro. Så man behöver inte fiska i brevlådan varje dag. Vem som betalar räkningarna skiter de flesta i.

Det viktiga är att bara för man är folkbokförd på ett ställe så är det inte säkert att man är där hela tiden och kollar postlådan.

Förresten, hur blir man folkbokförd på "inget ställe"...?
Loggat

Studerande till sjuksköterska. F.d. ingenjör. Pluggar juridik lite nu för att lära mig mer.
Leffa
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 2156« Svara #28 skrivet: April 26, 2010, 17:35:44 »

Alltså, i de flesta fall som exempelvis hyra, försäkring, mobilabbonemang (om man inte har kontantkort) m.m. så VET man vad man skall betala, alternativt sparar man pengar på autogiro. Så man behöver inte fiska i brevlådan varje dag. Vem som betalar räkningarna skiter de flesta i.

Det viktiga är att bara för man är folkbokförd på ett ställe så är det inte säkert att man är där hela tiden och kollar postlådan.

Förresten, hur blir man folkbokförd på "inget ställe"...?

Vad du menar hur man blir folkbokförd på inget ställe förstår jag inte riktigt vad du menar? Jag tror att man kan skriva sig på församlingshemmet eller något åt det hållet. Vad som händer när man blir vräkt och hemlös vet jag inte vad som händer.

Att bli kvar på en vis adress är ganska enkelt. I mitt fall så skrev jag mig på föräldrahemmet när jag gick i konkurs. Flyttade ur lägenheten som jag inte hade råd att ha kvar med en skuld vilket gjorde att jag inte kunde få en ny lägenhet på orten. Nu nästan 20 år senare får jag fortfarande inte hyra en lägenhet så vad fan ska man göra? Sedan 2006 så står min sambo för bostadsrätten osv. Att vara folkbokförd på fel adress är nog inget ovanligt för överskuldsatta.
Loggat
jomenvisst
Newbie
*
Offline Offline

Antal inlägg: 9


« Svara #29 skrivet: Maj 07, 2010, 12:31:22 »

hänvisade till denna dom i ett ärende där jag hävdade preskription, tog en vecka drygt så fick jag ett brev med svaret: ärendet avslutat hos oss. Cheesy
Loggat
Sidor: 1 [2] 3   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: