Sidor: [1]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack  (läst 3832 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Admin
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 3977« skrivet: September 17, 2008, 07:56:35 »

http://www.kronofogden.se/rattsinformation/rikskronofogdensochprocessagarnasstallningstagande/nr1808ind.4.f103d011bbc966256800014282.html

Nr 18/08/IND  Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack
Dnr 801-678-08/121                                  2008-09-05
 

1   Ställningstagande

 
Underrättelse om förrättning i bankfack1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas av underrättelsen
Provisorisk åtgärd ska inte tillämpas på bankfack
 
Förrättningen är inte offentlig och förrättningsmannen svarar för att sekretessen iakttas
 
I inledningen av förrättningen ger KFM banken ett skriftligt beslut om att bankfacket ska undersökas
 
KFM svarar för att egendom förtecknas i enlighet med kraven i utsökningsförordningen och att anteckningar i övrigt förs över sådant som kan vara av intresse för part
   
När bankfacket tillsluts, svarar KFM för att bankfacksinnehavaren underrättas om åtgärden och får nycklarna. Låssmedskostnaderna stannar på staten.
 
Sven Kihlgren
Processägare

__________________________________________________

2.   Bakgrund             
 
Frågor rörande underrättelse till gäldenären om förestående utmätningsförrättning i bankfack och genomförande av sådan förrättning i hans utevaro har sedan utsökningsbalkens (UB) tillkomst varit föremål för diskussion. Synen på frågan om provisorisk åtgärd enligt 6 kap. 12 § UB ska kunna vidtas innan bankfacket öppnas har skiftat och tillämpningen tycks fortfarande vara något olikformig.
 
Vid genomgången av dåvarande Riksskatteverkets (RSV) styrande dokument har det konstaterats att det finns behov av att uppdatera och utveckla innehållet i MEX[1] 2004:2 notis 2 Rutin för tillträde till bankfack och att utfärda ett processägarens ställningstagande i ämnet.

3.   Förarbeten m.m.
 
I anslutning till förslaget att utmätning kunde ske utan gäldenärens närvaro anförde lagberedningen följande2:
 
I detta sammanhang vill beredningen framhålla, att om det är aktuellt att undersöka bankfack som gäldenären har, detta inte bör öppnas utan att han beretts tillfälle närvara. Vid behov kan krfm enligt 7 kap. 12 §3 låta plombera facket eller meddela banken förbud att medverka till att det öppnas, om gäldenären är tillfälligt förhindrad att komma till städes.
 
I propositionen4 återgavs beredningens uttalande utan vidare kommentar av föredraganden. Uttalandet återspeglades inte i någon bestämmelse i UB eller utsökningsförordningen(UF).

 
3.1   Justitieombudsmannen (JO)
 
I beslut år 19895 bedömde JO behovet av underrättelse inför förrättning i bankfack. JO utgick från lagberedningens ovan nämnda uttalanden och konstaterade att dessa varken kommenterats av föredraganden eller fått något genomslag i lagtexten. Han fann dock att det var naturligt att man så långt möjligt följer de rekommendationer som ligger i uttalandena. Han redogjorde vidare för RSV:s yttrande, i vilket verket förklarade sig inte ha några invändningar mot det rekommenderade förfarandet.
 
Vidare tog JO upp frågan om egendom, som påträffades i bankfack och bedömdes tillhöra tredje man, skulle förtecknas av KFM. JO fann att det inte fanns någon författningsreglerad skyldighet att förteckna sådan egendom, men att detta ändå kunde lämpligen ske i fall där sökanden kunde ha intresse av informationen. JO ansåg dock att sådant förtecknande inte borde förekomma i enskilda mål där skulden blir fullbetald eller i allmänna mål.
 

3.2   Doktrin
 
I  Walin m.fl., Utsökningsbalken En kommentar, 1999 s. 147 återges i det närmaste ordagrant det som lagberedningen anförde.
 
I RSV:s handbok Utsökning & Indrivning, 1996 s. 89 sades att KFM går in i gäldenärens bankfack endast när det finns anledning att misstänka att gäldenären undanhåller tillgångar. Vidare konstaterades det att gäldenären därför inte underrättas i förväg om att KFM tänker undersöka hans bankfack. Frågan om provisorisk åtgärd togs inte upp i anslutning till förrättning i bankfack. Beträffande egendom som bedöms tillhöra tredje man sades att bankens personal och inte KFM ska förteckna egendomen.
 
I Kronofogdemyndighetens handbok Utmätning, 2008, avsnittet 3.6.8, finns en motsvarande redogörelse för underrättelse inför förrättning i bankfack. Inte heller i detta sammanhang tas frågan om provisorisk åtgärd upp. I denna upplaga anges att ansvaret för att förteckna egendom, gäldenärens och tredje mans, ligger på KFM.
 
 


3.3   MEX 1989, 1994 och 2004 om rutiner för tillträde i bankfack
 
Med anledning av JO:s ovan nämnda beslut utfärdade RSV i MEX 1989 notis 112 nya rutiner för tillträde till bankfack. Rutinerna anpassades, vad gäller underrättelse, provisorisk åtgärd och förtecknande av tredje mans egendom, till de bedömningar som JO hade gjort.
 
I MEX 1994:13 notis 76 ändrades rutinerna. När det gällde underrättelsen om förestående utmätningsförrättning i bankfack blev utgångspunkten bestämmelsen i 6 kap. 3 § UF. Av bestämmelsen följer att underrättelse lämnas om det kan antas att målets handläggning främjas därigenom. Detta blev alltså en helt annan utgångspunkt än den rekommendation som kunde anses ligga i lagberedningens uttalanden. Vidare ändrade RSV ståndpunkt vad gällde provisorisk åtgärd och fann att sådan åtgärd inte kunde tillgripas beträffande bankfacket i sig.
 
I till MEX 2004:2 notis 2 fogad promemoria meddelades återigen nya rutiner för förrättning i bankfack. Frågan om underrättelse om förestående förrättning berördes inte i promemorian. I den togs upp allmänna förutsättningar för förrättning i förvaringsställe och för tvångsanvändning. Därefter belystes olika aspekter av förrättningen, bl.a. att provisorisk åtgärd inte kan förekomma.
 

4   Kronofogdemyndighetens bedömning
 

4.1   Underrättelse om utmätningsförrättning i bankfack
 
De uttalanden som lagberedningen gjorde i frågan om underrättelse om förestående utmätningsförrättning i bankfack gjordes lång tid före det att utsökningsbalken och utsökningsförordningen trädde i kraft. Som JO påpekade fick uttalandena inte genomslag i lagtexten och är endast att betrakta som rekommendationer. Däremot finns det i 6 kap. 3 § UF en författningsbestämmelse som allmängiltigt reglerar när gäldenären ska underrättas om en utmätningsförrättning. Att gäldenären behöver underrättas endast om målets handläggning främjas av det gäller självklart i fråga om bankfack. Det finns alltså inte något sådant krav på underrättelse till gäldenären eller krav på hans närvaro vid öppnande av bankfack som föresvävade lagberedningen. När uttalandena formulerades fanns säkerligen ännu inte någon idé till utformningen av 6 kap. 3 § UF. En tillämpning av 4 kap. 13 § UB och 6 kap. 3 § UF enligt bestämmelsernas ordalydelse får också anses i praktiken sammanfalla med den lämplighetsbedömning av underrättelse som JO gjorde i sitt beslut.
 
Om det är känt att gäldenären försöker undandra egendom från utmätning, är det självklart att han varken bör underrättas om målet eller om en förestående utmätningsförrättning i bankfack.
 
Det kan underlätta och förbilliga handläggningen om gäldenären inställer sig med sin nyckel så att låset inte behöver borras upp. Han kan också lämna uppgifter om påträffad egendoms utmätningsbarhet. Å andra sidan har gäldenären i regel fått underrättelse om målet i sig och inte reglerat skulden när KFM får fram uppgift om bankfack. Det ligger i sakens natur att det ofta förvaras värdeföremål i bankfack och att risken är överhängande att gäldenären tömmer facket om han får underrättelse om förrättningen i sådan tid att han hinner göra detta. Har KFM anledning att anta att egendom i bankfack kan komma att skingras kan tiden för underrättelse om förrättning ske med så kort tid att gäldenären inte ges tillfälle att skingra egendomen. Det finns inte något krav på att banken underrättas i förväg om förrättningen.
 
Under alla förhållanden måste KFM göra en bedömning i det enskilda fallet och bedömningsgrunden är endast om målets handläggning främjas av att gäldenären underrättas. Om KFM väljer att underrätta kan detta ske muntligen eller skriftligen. För skriftlig underrättelse finns blanketten KFM 9485 LA utgåva 6 06-10.

 


4.2   Provisorisk åtgärd
 
Lagberedningens uttalanden om provisorisk åtgärd är inte förenlig med ordalydelsen i 6 kap. 12 § UB Bestämmelsen handlar om egendom som inte kan utmätas genast. Ett bankfack är inte egendom i den bemärkelsen, utan ett av banken med nyttjanderätt upplåtet förvaringsutrymme som aldrig kan utmätas för nyttjanderättshavarens skulder. Så länge bankfacket inte har öppnats, finns det inte någon vetskap om bankfacket innehåller någon egendom alls. Därmed faller den grundläggande förutsättningen för åtgärden. Om KFM bedömer att handläggningen inte främjas av gäldenärens närvaro, kan KFM borra upp bankfacket och genomföra utmätningsförrättningen fullt ut. JO har i sitt beslut återgivit lagberedningens uttalande om provisorisk åtgärd, men inte närmare kommenterat om åtgärden kan vidtas beträffande bankfack i sig.
 
Om det påträffas egendom i bankfacket, som inte genast kan utmätas, kan givetvis beslut om provisorisk åtgärd fattas beträffande den egendomen.

 
4.3   Närvaro vid förrättningen och sekretess
 
En utmätningsförrättning är inte offentlig och vem som helst har inte rätt att närvara. Det är förrättningsmannen som beslutar vilka som ska få delta. De uppgifter som framkommer vid förrättningen omfattas av den sekretess som följer av 9 kap. 19 § sekretesslagen. Sekretessen gäller även mot bankens personal och förrättningsmannen måste se till att endast uppgifter som behövs, för att förrättningen ska kunna genomföras, lämnas ut.
 

4.4   Beslut till bank
 
En förrättning i ett bankfack rör relationen mellan banken och bankens kund. Bankerna har velat ha ett skriftligt besked om att KFM har rätt att gå in i bankfacket. En beslutsblankett för detta ändamål har tagits fram och i samråd med Svenska Bankföreningen har det bestämts att blanketten ska användas vid förrättning i bankfack. Blankettens benämning är KFM 9467 LA utgåva 3 06-10. Beslutet överlämnas till banken när förrättningen inleds.


4.5   Förteckning av påträffad egendom mm
 
Egendom som utmäts och handlingar som omhändertas ska förtecknas i protokollet. Även egendom som bedöms vara beneficieegendom eller undantagen från utmätning ska förtecknas. Detta gäller, enligt 6 kap. 8 § UF, allmänt och alltså även när egendom och handlingar påträffas i bankfack. Bestämmelsen omfattar inte egendom som bedöms tillhöra tredje man. Som JO funnit, kan det vara lämpligt att ändå förteckna egendom som bedömts tillhöra tredje man i enskilda mål som inte blir fullbetalda. Sökanden kan tänkas ha en annan uppfattning om äganderätten än KFM och vilja få saken prövad i domstol. Om skulden blir fullbetald eller avser allmänt mål ska, i enlighet med JO:s uttalande, tredje mans egendom inte förtecknas.

4.6   Nycklar och underrättelse om genomförd förrättning
 
Efter genomförd förrättning med hjälp av låssmed ska KFM ta hand om nycklarna till bankfacket. Nycklarna får inte lämnas till banken. Av 3 kap. 2 § UF följer att KFM ansvarar för att bankfacket tillsluts på lämpligt sätt och att bankfacksinnehavaren, om han inte har varit närvarande, underrättas om förrättningen. Nycklarna till facket ska finnas tillgängliga för avhämtning hos KFM.
 

4.7   Kostnader
 
När låssmed öppnar ett bankfack uppkommer det kostnader för dennes arbete och för ny låscylinder. Enligt 14 § förordningen om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska dessa kostnader inte tas ut av parterna utan de stannar på staten.
 

1)  Bankfack är inte att betrakta som en del av bostad. Underrättelseskyldigheten 2 kap. 17 § andra meningen UB gäller inte vid förrättning i bankfack.
2) Meddelanden och information för exekutionsväsendet
3) SOU 1973:22 s. 232.
4) 6 kap. 12 § i den slutliga utformningen av utsökningsbalken.
5) Prop. 1980/81:8 s.396 f
6) JO 1990/91 s.112 f
Loggat
Sidor: [1]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: