Sidor: [1]   Gå ned
  Skriv ut  
Författare Ämne: Parallell verkställighet enligt 4 kap 4 § UB  (läst 3300 gånger)
0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Admin
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Antal inlägg: 3977« skrivet: Februari 23, 2009, 10:42:53 »

1/09/VER - Parallell verkställighet enligt 4 kap 4 § UB

Dnr 801 4916 - 09 /121                              2009-02-17

Vid utmätning för en borgenär, som har pant för sin fordran i annan egendom än den utmätta, ska utmätningen villkoras enligt 4 kap 4 § Utsökningsbalken (UB).
 
Försäljs den utmätta egendomen innan pantegendomen har realiserats ska en preliminär fördelning ske mellan utmätningsborgenärerna i proportion till deras fordringar per fördelningsdagen. Det belopp som fördelas till pantborgenären ska sättas in på girokapitalkonto. I samband med utmätningen bör en underrättelse till borgenärerna gå ut med upplysning om att utmätningen kan medföra att ytterligare medel kan komma att tillskiftas dem vid en senare fördelning under förutsättning att deras mål alltjämt är föremål för verkställighet.
 
När pantegendomen realiserats ska en slutlig fördelning ske mellan utmätningsborgenärerna, per dagen för den preliminära fördelningen. Pantborgenärens fordran tas då upp till det belopp som kvarstår efter avräkning för vad som erhållits ur panten. Övriga borgenärers fordringar tas upp till samma belopp som vid den preliminära fördelningen.
 
Även vid löneutmätningen, måste det belopp som vid varje utbetalningstillfälle preliminärt fördelas på pantborgenärens fordran sättas in på girokapitalkonto i avvaktan på försäljningen av panten. När panten realiserats sker en slutlig fördelning för varje ingående utbetalningstillfälle.

Sven Kihlgren

Processägare

______________________________________________
 

Rättslig promemoria

1      Bakgrund, frågeställning och syfte
Vid utmätning ska utmätningsordningen i 4 kap. 3-7 §§ UB följas. Har sökanden säkerhet för sin fordran gäller 4 kap. 4 § UB. Bestämmelsen innebär att en sökande har rätt — men inte skyldighet — att få verkställighet i egendom som han har särskild förmånsrätt i.
 
Utmätning av annan egendom än den han har förmånsrätt i kan emellertid vara till skada för andra sökande, när egendomen inte räcker till full betalning av samtliga fordringar. I den situationen måste den som har sär-skild förmånsrätt i princip hålla sig till "sin" egendom. Är det osäkert om den egendomen räcker kan även annan egendom utmätas, men då bara med villkoret att betalning i första hand ska utgå ur den egendom vari förmånsrätten gäller.
 
I de fall borgenären med säkerhet i viss egendom inte har fullgod säkerhet för sin fordran har han rätt att få utmätning i annan egendom. Vid utmätning av annan egendom kan sökanden då komma att konkurrera med andra borgenärer som saknar säkerhet i egendom. Det uppkommer då frågor om den fordran som borgenär med förmånsrätt har ska beaktas vid sådan utmätning. Promemorian behandlar detta såväl vid utmätning av lös egendom som vid utmätning av lön.
 
Den frågeställning som promemorian behandlar är således hur Kronofogdemyndigheten (KFM) ska förfara när en pantborgenär samtidigt konkurrerar med en annan borgenär om utmätning av annan egendom än panten.
 
I den fortsatta framställningen benämns borgenär med fordran förenad med särskild förmånsrätt i viss egendom, t. ex. fast egendom eller bostadsrätt, för pantborgenär. Egendom som förmånsrätten gäller i kallas i fortsättningen panten. Annan sökande borgenär utan förmånsrätt i egendom benämns borgenär.


2      Gällande rätt m.m.
 
4 kap. 4 § UB har följande lydelse:
 

Sökande, vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt, har rätt att i första hand få utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller. Annan tillgång får ej utmätas för fordringen, om det är till skada för annan sökande, såvida ej utmätning sker på villkor att betalning i första hand skall utgå ur den egendom vari förmånsrätten gäller.

Av förarbetena till bestämmelsen[1] framgår att
den gäller till förmån för varje annan borgenär som vid utmätningstillfället har sökt utmätning mot samma gäldenär oavsett om utmätning för fordringarna sker samtidigt eller inte,
en pantborgenär inte kan få utdelning av medel från annan tillgång än panten innan det har klarlagts att panten inte räcker,
bestämmelsen inte är tillämplig när panten tillhör tredje man.
I KFM:s handbok Utmätning[2] anges bland annat följande.
 

Har pantborgenären inte anvisat någon egendom bör KFM kontakta sökanden och gäldenären för att kunna bedöma utmätningsordningen. Den egendom vari förmånsrätten gäller, dvs. i det här fallet fastigheten, bör utmätas i första hand och kan utmätas utan särskild begäran (4 kap. 5 § UB).


Vid utmätning i lön kan det vara bra att utmätningen villkoras enligt 4 kap. 4 § UB även om det inte finns någon annan sökande. Det är tveksamt om löneutmätningsbeslutet kan kompletteras med villkor i efterhand om det kommer in ett nytt mål.

Det saknas publicerade avgöranden från Högsta domstolen som rör bestämmelsen. Däremot finns ett beslut från Göta hovrätt (1993-04-13 i mål Ö 353/93, RIC 15/93). Hovrättens slutsats är, att om borgenär med förmånsrätt i viss egendom begär utmätning av annan egendom åligger det KFM att undersöka om det föreligger hinder mot utmätning av annan egendom än panten, dvs. om det är till skada för annan borgenär. Föreligger inte något hinder ska KFM skyndsamt utmäta även annan egendom.

3       Kronofogdemyndighetens bedömning
3.1    Ansökan om verkställighet där sökande har
         säkerhet  i viss egendom.
 
Innefattar exekutionstiteln såväl personligt betalningsansvar som betalningsfastställelse där utmätningsverkan fortfarande gäller, bör sökanden tillfrågas om han har för avsikt att begära försäljning av panten och om han bedömer att panten täcker fordran.
 
Om sökanden inte begär försäljning av panten inom föreskriven tid faller utmät-nings-verkan. Det blir då fråga om utmätning för ett eventuellt personligt betalningsansvar. Finns annan sökande och innebär en utmätning av annan egendom än panten att skada uppstår för annan borgenär ska panten utmätas. Bedöms panten inte fullt ut täcka pantborgenärens fordran ska utmät-ning av annan egendom ske samtidigt för pantborgenären som för annan borgenär, men med förbehåll att utmätning sker på villkor att pantborge-närens fordran i första hand ska utgå ur panten.
 
Det är viktigt att KFM, vid bedömning av panten, har god marginal i bedömningen av pantens värde. Detsamma gäller bedömningen av värdet av annan egendom som ska utmätas istället för panten när KFM bedömer att den täcker samtliga borgenärers fordringar inklusive pantborgenärens fordran.
 
Samma förfarande gäller i tillämpliga delar om pant-borgenären begär verkställighet utan föregående betalningsfastställelse, och det framgår av ansökan att han har pant i viss egendom.
 
Framgår det av ansökningshandlingarna att sökanden har en fordran som är förenad med särskild förmånsrätt, ska INREG ange att utmätningen kan komma att villkoras enligt 4:4 UB, se INREG-handboken. Registreringen sker som en upplysning till verkställighetsteamen. Verkställighetsteamen ska utreda om det verkligen föreligger en 4:4 UB-situation och i förekommande fall registrera "E = utmätningen villkoras enligt 4:4 UB " i målet samt ange villkoret i kompletterande beslutstext i utmätningen när det är möjligt. I samband med utmätningen bör en underrättelse till borgenärerna gå ut med upplysning om att utmätningen kan medföra att ytterligare medel kan komma att tillskiftas dem vid en senare fördelning under förutsättning att deras mål alltjämt är föremål för verkställighet.

Fördelning efter utmätning med villkor
 
Först sedan betalning har erhållits ur panten kan pantborgenärens kvarstående fordran beräknas. Detta innebär att vid utmätning av annan egendom än panten måste pantborgenärens fordran tas upp till det fulla beloppet, dvs. utan någon avräkning för vad som kan antas flyta in genom senare försäljning av panten.
 
När försäljning av den utmätta egendomen sker, görs en preliminär fördelning mellan pantborgenären och övriga borgenärer varvid de erhåller utdelning i förhållande till fordringarnas storlek. Fördelade medel krediteras även om hinder mot utbetalning föreligger. För panthavarens räkning är denna utdelning villkorad och ska sättas in på girokapitalkonto.[3]
 
Efter det att panten sålts ska en slutlig fördelning ske, per dagen för den preliminära fördelningen.

pantborgenärens fordran tas då upp till det belopp som kvarstår efter avräkning för vad som erhållits ur panten,
övriga borgenärers fordringar tas upp till samma belopp som vid den preliminära fördelningen.
mål som har återkallats ska inte vara med.
Detta innebär, att en del av det belopp som preliminärt har fördelats till pantborgenären, vid den slutliga fördelningen kommer att föras över till övriga borgenärer. Har medlen gjorts räntebärande ska upplupen ränta på girokapitalkontot fördelas till berättigade borgenärer enligt 13 kap. 2 § UB.   
 
Ett eventuellt överskott kan utmätas för nytillkomna skulder eller återbetalas till gäldenären. 
 
3.2    Särskilt om löneutmätning
 
Även när utmätningen avser lön, måste det belopp som vid varje utbetalningstillfälle preliminärt fördelas på pantborgenärens fordran sättas in på girokapitalkonto i avvaktan på försäljningen av panten. När panten har sålts sker en ny fördelning för varje utbetalningstillfälle. Medelshanteringen backar transaktionerna och gör en ny, slutlig fördelning för varje utbetalningstillfälle.
 
Endast de borgenärer som fanns med vid den preliminära fördelningen vid respektive utbetalningstillfälle ska vara med i den slutliga fördelningen.

[1] Prop. 1980/81:8 s. 360.
[2] KFM 901, utgåva 5, s. 192.
[3] Understiger beloppet 3.000 kr behöver medlen inte göras
      räntebärande, se PÄST 20/08/IND.

http://www.kronofogden.se/rattsinformation/rikskronofogdensochprocessagarnasstallningstagande/109ver.4.58a1634211f85df4dce80001464.html
Loggat
Sidor: [1]   Gå upp
  Skriv ut  
 
Gå till: