Sidor: [1] 2 3 ... 10
 1 
 skrivet: igår kl. 16:32:11 
Startat av bihslk - Senaste inlägg av bihslk
Tack mina vänner. Årerkommer med besked. Ha en fin helg allihopa

 2 
 skrivet: igår kl. 15:20:41 
Startat av Master69 - Senaste inlägg av ivkej
Du kan ju alltid kolla i POIT om ditt namn finns med.

 3 
 skrivet: igår kl. 09:58:44 
Startat av Master69 - Senaste inlägg av Master69
Efter en hel del telefonsamtal och mejlande fram och tillbaka så verkar det nu som nån form av beslut tagits, antar att det kommer med posten. Antar ju att eftersom dom inte ringer och meddelar beslut så har det blivit avslag, det ger sig väl när brevet dimper ned i brevlådan.

 4 
 skrivet: igår kl. 09:34:56 
Startat av klosterlikor - Senaste inlägg av klosterlikor
ytterligare fel av conair efter erhållit detta svar från advokat i sthlm

KFM får inte själv söka fram bevis från arkiverade akter, mikrofiche o.s.v.

 5 
 skrivet: Februari 16, 2018, 21:39:19  
Startat av klosterlikor - Senaste inlägg av conair
Jo , om man kan visa att det inte har skett några preskribitionsavbrytande åtgärder, som är ganska omöjligt , men som vanligt så kommer inkassobolagen med massa listor som är svåra att motbevisa. Microfischer är inscannade dokument som ligger på typ "diafilmer" som man kan beställa från KFM

 6 
 skrivet: Februari 16, 2018, 18:06:55  
Startat av klosterlikor - Senaste inlägg av klosterlikor
fick detta svar från advokat

 7 
 skrivet: Februari 16, 2018, 17:55:26  
Startat av klosterlikor - Senaste inlägg av klosterlikor
Kravet på exekutionstitel
Först och främst kan nämnas att sökanden måste överensstämma med den person som enligt den så kallade exekutionstiteln är berättigad till något. Med exekutionstitel menas den dom eller det beslut som förpliktelsen grundas på. Vidare krävs att både sökanden och svaranden är identifierbara fysiska eller juridiska personer. Detta innebär att exekutionstiteln måste vara tydlig gällande vilka som är parter för att kunna ligga till grund för verkställighet. Vidare kan en exekutionstitel överlåtas från en person till en annan.
Ändringar i gäldenärens ekonomi
Ändringar i gäldenärens ekonomiska ställning kan ändra möjligheterna till verkställighet. Konkurs, skuldsanering, företagsrekonstruktion och ackord utgör hinder mot utmätning både för lös egendom och fast egendom. Dock kan någon som har säkerhetsrätt i form av pant få utmätning av panten. Om en juridisk person har blivit upplöst genom konkurs eller ackord kan verkställighet inte längre ske efter upplösningen. Vidare gäller att sådana invändningar som grundas på ett förhållande som uppkommit redan före exekutionstitelns uppkomst inte skall beaktas av KFM. Dock måste KFM pröva alla invändningar som hänförs till omständigheter som inträffat efter exekutionstitelns uppkomst.
Redan fullgjord förpliktelse
För det fall svaranden, d.v.s. den förpliktigade parten, gör gällande att en förpliktelse redan har fullgjorts åligger det svaranden att visa att så har skett. Det krävs i princip att ett skriftligt bevis, d.v.s. någon form av kvitto, kan framföras för att invändningen skall godtas. Svaranden kan vidare hävda att svaranden har en motfordran hos sökanden. I sådana fall gör svaranden en så kallad kvittningsinvändning, vilket utgör ett hinder mot verkställighet. Dock förutsätts att en kvittning grundas på en exekutionstitel, ett skuldebrev eller något liknande skriftligt fordringsbevis, och att dessutom de sedvanliga förutsättningarna för kvittning är uppfyllda, för att kvittningsinvändningen skall utgöra ett hinder mot verkställighet.
Andra hinder för utmätning
Vidare kan andra invändningar framföras, som exempelvis att motprestationen utlovats, att parterna har avtalat om hur en skuld skall betalas eller att egendomen ifråga har pantsatts eller överlåtits. Vidare är det vanligt att preskription hävdas. Med preskription menas att en fordran inte kan göras gällande för att det har gått så pass lång tid innan borgenären, d.v.s. den som har rätt att utkräva fordran, har framställt några krav på betalning. Efter viss tid preskriberas nämligen fordran, vilket, som nämnts, innebär att fordran inte längre kan göras gällande.
KFM:s hantering av invändningar
KFM är skyldig att ta ställning till de invändningar som framförs av svaranden. Enligt huvudregeln är KFM vidare skyldig att höra sökanden innan beslut om verkställighetsåtgärd fattas. Dock gäller att en uppenbart ogrundad invändning inte skall hindra verkställigheten, men om en invändning inte kan lämnas utan avseende får KFM inte fullfölja verkställigheten. Om ett utsökningsmål har avslutats kan vidare en invändning mot verkställighet inte längre prövas. Slutligen kan nämnas att om verkställighetsåtgärder redan har vidtagits och svaranden kommer med en invändning som hindrar verkställighet skall åtgärderna återgå i den mån detta är möjligt. Detta innebär att utsökningen förfaller. Om borgenären redan har fått betalt kan pengarna utsökas hos borgenären om borgenären skulle vägra att betala tillbaka pengarna.
Upphävning av en exekutionstitel
Om en exekutionstitel skulle upphävas gäller att verkställigheten omedelbart skall ställas in. I sådana fall skall KFM inte vidta ytterligare åtgärder och åtgärder som redan har vidtagits skall gå åter om det kan ske. Dock gäller att om den aktuella åtgärden avser betalningsskyldighet kan återgång inte ske förrän det nya avgörandet har vunnit laga kraft. Med laga kraft menas att tiden för överklagande har gått ut, varmed en dom eller ett beslut står fast. För det fall det är ett så kallat allmänt mål, d.v.s. när det allmänna är sökanden, är huvudregeln istället att återgång alltid skall ske omedelbart, d.v.s. innan avgörandet har vunnit laga kraft. Slutligen kan nämnas att om sökanden har fått något genom verkställigheten skall detta återlämnas. Den borgenär som erhållit pengar är i sådana fall skyldig att betala ränta och är dessutom skadeståndsskyldig för eventuell skada som gäldenären lidit i utsökningsmålet.

Conair har lite fel,visst träder preskription om det gått för lång tid

 8 
 skrivet: Februari 16, 2018, 16:01:27  
Startat av klosterlikor - Senaste inlägg av klosterlikor
Vd är det man kan göra då? det är sedam 1990
och första kravet kom 2016 -04 som gjodes invänding mot.
Det måste väl finnas en preskriptionstid

 9 
 skrivet: Februari 16, 2018, 15:32:10  
Startat av klosterlikor - Senaste inlägg av conair
Hej klosterlikor
KFM har ett register i sundbyberg , skriv dit och be att få microfisher gällande dig. Anledningen att KFM tar upp detta är troligtvis pga att det finns en exuktionstitel dvs en dom gällande skulden . Det Inkassobolaget gör då att dom begär verkställighet av exuktionstiteln dvs domen.Så du kan inte bestrida fordran om den tillkommit genom dom som vunnit laga kraft.

 10 
 skrivet: Februari 16, 2018, 15:26:52  
Startat av IronMike - Senaste inlägg av ivkej
Enligt skuldsaneringslagen från 2006 26§ och den nya skuldsaneringslagen 51§ kan betalplanen vid omprövning förlänges till som längst 7 år. Man kan alltså få förlängt betalplanen med 2 år om man har enligt den gamla lagen, men med den nya lagen kan man om man har kort betalplan  få förlängt med längre tid. Har man exempelvis en betalplan på 3 år, och plötsligt när man är 4 år inne i skuldsaneringen får ett bättre betalt jobb, då kan man få förlängt upp till 7 år, så man alltså får betala 3 år mera.
De som alltså har förkortat betalplan skall alltså vara uppmärksam på att de har en skuldsanering som sträcker sig i 5 år, och under hela den tid kan deras betalplan överklagas, och om man har fått väsentligt bättre ekonomi kan betalplanen och därmed skuldsaneringen förlängas till 7 år.

Sidor: [1] 2 3 ... 10